آدرس

بزرگراه شهید بابایی- جنب ضلع غربی دانشگاه امام حسین(ع)-پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

تلفن

16 12 68 77 - 98 +
3 - 72 54 927 - 912 - 98+

ایمیل

info@oristech.ir

ما را دنبال کنید...

ما را دنبال کنید...

ایمیل

info@oristech.ir

تلفن

16 12 68 77 - 98 +
3 - 72 54 927 - 912 - 98+

آدرس

بزرگراه شهید بابایی- جنب ضلع غربی دانشگاه امام حسین(ع)-پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس